туг

Зургийн дэлгэц

Үзэсгэлэн

жишээ 1
жишээ нь2
жишээ нь3
ex5
ex4
ex7

Тоног төхөөрөмж

EQ4
EQ5
EQ6
EQ7
EQ8
EQ10
EQ9
EQ11
EQ12
EQ13
EQ14
EQ15
EQ16
EQ17
EQ18
EQ19
EQ20
EQ21
EQ1
EQ2
EQ3

Боловсон хүчний үйл ажиллагааны үйл явц

op1
op2
op3
op4
op11
op6
op7
op8
op9
op10
op13
op12

Волонгийн үзэсгэлэнгийн танхим

Мотор загвар

Мотор загвар 7
Мотор-загвар 2
Мотор-загвар 3
Мотор-загвар 5
Мотор загвар 12
Мотор загвар 14
Мотор загвар 15
Мотор загвар 16
Мотор-загвар 4
Мотор-загвар 8
Мотор загвар9
Мотор загвар 6
Мотор загвар 11
Мотор загвар 10
Мотор загвар 13

Үзэсгэлэнгийн танхим

HA1
HA2
HA3
HA4
HA6
HA5
HA7
HA9
HA8
HA10
HA11
ха12
ха18
ха19
ха20
ха22
ха21
ха24
ха23
ха25
ха13
ха14
ha15
ха16
ха26
ха27
ха28
ха29
ха30
ha31
ha32
ha33